MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 2 SATICI BİLGİLERİ:
Ünvanı: Turyat Turizm Yatırım ve Limited ŞTİ

Adresi: 23 Nisan Cad no 39, Büyükada – Istanbul

Faks: 0216 3826775
E-mail: info@splendidpalasbutik.com

 

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:
Malın/Ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli siparişteki gibidir.

 

MADDE 4 MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/ürün, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

MADDE 5 TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir.
Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, ALICI tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.
Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

 

MADDE 6 ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, Websitesinde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak SATICI’ya ulaştırabilir.
ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
ALICI’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
Kargo esnasında meydana gelen zararlardan SATICI sorumlu değildir.
SATICI tarafından bazı mal/ürünlerin gönderimi ancak İSTANBUL içerisine yapılabilir. ALICI bu hususu peşinen kabul eder.
Mal veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

 

MADDE 7 SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.
SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 8 CAYMA HAKKI
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 9 uyarınca, ALICI, mal/ürün satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller” hükümleri çerçevesinde yer almaması şarttır.
Cayma ve iade bildirimi, bu süre içinde, SATICI’nın yukarıda bilgileri yer alan iş yeri adresine veya e-mail adresine veya web sitesinde yer alan iletişim bölümüne yapılacak yazılı bildirimler ile yöneltilmelidir.
ALICI, ürün iade hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde iade edeceği ürünleri SATICI’nın adresine göndermek/teslim etmek zorundadır.
Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Ürünlerin iadesine ilişkin kargo ücreti ALICI tarafından karşılanır.
İade hakkının kullanılması halinde; (ürünlerle birlikte) ürüne ilişkin fatura ve iade formunun da gönderilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

MADDE 9 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen/hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar; tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi ürünler (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

 

MADDE 10 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar SATICI’nın veya ALICI’nın yerleşim yerindeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 11 TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 

MADDE 12 BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda bildirilen adrese gönderilecek iadeli taahhütlü mektup veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.